baner-kat-bok.jpg
baner_cameleon.jpg

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.svietidlar.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi :

- prevádzkovateľom internetového obchodu www.svietidlar.sk -spoločnosťou EDEN s.r.o., so sídlom Hlavná 70, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 31653758, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., Vložka číslo: 1545/V., (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Prevádzkovateľ je zároveň aj predávajúcim.

a

- kupujúcim - čiže každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.svietidlar.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom, a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.svietidlar.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku..... a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Orgán dohľadu a dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/7290705 
fax č.: 055/ 6227655
e-mail: ke@soi.sk 

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom na internetovej stránke www.svietidlar.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Návrat", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania, a platby. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Po preverení možnosti dodávky Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Tovar vedený na karte výrobku ako „skladom“, môže byť na prevádzke predávaný za cenu, ktorú Predávajúci nevie zabezpečiť pre ďalšie kusy objednané nad rámec skladových zásob prevádzky, prípadne nevie objednať vôbec.. V takom prípade Predávajúci bude Kupujúceho informovať ešte pred akceptovaním objednávky o zmene ceny alebo množstva a má právo od zmluvy odstúpiť.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho - množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, emailom, telefonicky alebo žiadať úhradu zálohy na základe vystavenia zálohovej faktúry. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar a služby, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.svietidlar.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

3.4. Pri predaji na odbernom mieste zamestnanec predávajúcej prevádzky vystaví na tovar doklad o kúpe a zaplatení.  Pri predaji zásielkovým spôsobom alebo na základe platby prevodom na bankový účet vystaví Predávajúci faktúru na kúpnu cenu, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom alebo emailom na adresu uvedenú v základných údajoch Kupujúceho a slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci zistí nové skutočnosti, na základe ktorých deklaruje, že nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na: info@svietidlar.sk.

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar, ktorý je uvedený v internetovej predajni Prevádzkovateľa www.svietidlar.sk v katalógu tovarov ako „skladom“  a je v dostatočnom množstve, bude Kupujúcemu spravidla dodaný do 3 pracovných dní od vystavenia objednávky. Prevádzkovateľ týmto upozorňuje, že informácia o skladových množstvách na jednotlivých skladoch Predávajúceho je informatívna a k jej zmene môže dôjsť aj počas samotného predajného procesu a teda nemá záväzný charakter.

Tovar, ktorý je uvedený v katalógu tovarov ako „skladom u výrobcu“ bude Kupujúcemu spravidla dodaný v termíne uvedenom ako obvyklá dodacia lehota. Informácia o obvyklej dodacej lehote vyplýva z predchádzajúcich skúseností Predávajúceho a môže sa líšiť v závislosti od aktuálnych možností dodávateľa.

Predávajúci pred akceptáciou objednávky preverí reálne termíny dodávky a ak prekračujú hodnoty uvedené v katalógu tovarov, bude o tom Kupujúceho informovať. Ten môže na základe uvedených skutočností od objednávky odstúpiť. Ak Kupujúci súhlasí so zmenenými podmienkami dodávky, Predávajúci objednávku akceptuje. Po tomto akte už Kupujúci z toho istého dôvodu od objednávky odstúpiť nemôže.

V prípade, že objednávka obsahuje aj tovar ktorý je na sklade u Predávajúceho, aj tovar ktorý je potrebné objednať, Predávajúci môže navrhnúť rozdelenie objednávky. Predávajúci ale nemôže svojvoľne bez súhlasu Kupujúceho zvýšiť cenu dodávky.

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude platený v hotovosti na predajni, alebo Kupujúcemu zaslaný na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, alebo ak Predávajúci žiada úhradu zálohy, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny alebo zálohy, t.j. od pripísania celej požadovanej sumy na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar vedený na karte výrobku ako „skladom“, môže byť na prevádzke vystavený a nemusí mať vždy pôvodný obal. Preto je osobný odber u takého výrobku vhodnejší ako zasielanie prepravcom. V prípade absencie pôvodného obalu alebo zistenej vady výrobku, Predávajúci bude Kupujúceho o uvedených skutočnostiach včas informovať a Kupujúci môže pred akceptovaním objednávky z uvedeného dôvodu od objednávky odstúpiť. Predávajúci tovar pred expedovaním kontroluje a preskúšava. 

5.2. Prebratie tovaru na prevádzkach je možné v čase riadnej pracovnej doby prevádzok uvedenej na www.svietidlar.sk/predajne/.

5.3. Cena prepravy je závislá od vybraného druhu prepravy a veľkosti objednávky. Zobrazuje sa pri výbere spôsobu dodania tovaru a platby v nákupnom košíku. Cenu prepravy do zahraničia navrhujeme po preverení možností prepravy individuálne, po prijatí objednávky.

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

a) V prípade, že si Kupujúci zvolil osobný odber v niektorej z prevádzok Prevádzkovateľa, je Kupujúci povinný na vybranom mieste objednaný tovar vyzdvihnúť v termíne do 7 kalendárnych dní (ak sa nedohodne inak) od vystavenia potvrdenia o pripravenosti objednávky k odberu (expedícii), ktoré zašle Predávajúci Kupujúcemu formou e-mailu alebo oznámi telefonicky. Po tomto termíne môže Predávajúci, ak za objednávku ešte nebolo zaplatené,  naložiť s objednaným tovarom podľa vlastného uváženia a môže považovať. Takéto konanie, respektíve nekonanie Kupujúceho za jeho vôľu od zmluvy odstúpiť.


b). V prípade zaslania tovaru prepravnou službou je Kupujúci povinný pred prevzatím tovaru od prepravcu riadne skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a či nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy, hlavne jeho sklenených častí. V prípade zistenia poškodenia tovaru, ktoré mohlo byť spôsobené nevhodnou manipuláciou pri preprave, je Kupujúci povinný odmietnuť prevzatie tovaru a  tieto i všetky ďalšie nedostatky nahlásiť priamo vodičovi. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. Rovnako v prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy Kupujúcemu zaslaná s tovarom alebo emailom na adresu uvedenú v kontaktných údajoch Kupujúceho.


c) Pokiaľ zákazník zistí, že je niektorý tovar alebo jeho časť rozbitá, prasknutá alebo inak poškodená až po obdržaní a rozbalení zásielky, je nutné ihneď nahlásiť škodu príslušnej prepravnej spoločnosti, prostredníctvom ktorej bola zásielka zákazníkovi doručená a zároveň Predávajúcemu za účelom zabezpečenia súčinnosti pri riešení škodovej udalosti. 

VI. Záruka a servis

6.0 Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru alebo služby sa riadi podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.svietidlar.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu  na predajnom mieste Predávajúceho alebo v sídle spoločnosti, čo však neodporúčame, nakoľko sa tam nemusí nachádzať oprávnený personál na vybavenie reklamácie a proces sa tak zbytočne zdrží. Údaje o predajcovi sú uvedené na doklade o predaji. Ak chce kupujúci riešiť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu prepravnou službou, urobí tak na vlastné náklady a tovar zašle  spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi. Z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu je najlepšie, ak Kupujúci donesie alebo zašle tovar konkrétne do tej prevádzky spoločnosti, z ktorej bol tovar Kupujúcemu zaslaný. Adresa prevádzky je zrejmá z dokladu o predaji (faktúra alebo paragón).

6.4. Kupujúci môže pri reklamácii využiť služby klientskeho centra Predávajúceho emailom na info@svietidlar.sk kde poradíme Kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať.

6.5. V prípade reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho formou prepravnej služby, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

6.6. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých komponentov aj poškodených, manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.

6.7. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci právo od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, alebo do 30 dní, ak sa jednalo o predajnú akciu (napr. black friday), pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané v uvedenej lehote. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho, prioritne na adresu prevádzky, z ktorej bol tovar expedovaný.  V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, kompletný, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale výrobcu alebo Predávajúceho. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy, ktorej úhrada prebehla prostredníctvom e-kasy predávajúceho je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Za týmto účelom Prevádzkovateľ zverejnil na svojej stránke formulár na odstúpenie od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7.3. Pokiaľ bola zmluva uzavretá na diaľku, vzťahujú sa na ňu ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, čiže Predávajúci  vráti Kupujúcemu prijaté platby v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe a však pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
-  predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- tovar, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napríklad LED pásy, ktoré boli upravené na mieru podľa požiadaviek zákazníka, alebo tovary zhotovené na mieru )

- tovar určený pre jedného zákazníka.

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

VIII. Špeciálne obchodné podmienky pre objednávky z katalógov

8.1. Možnosť objednávania tovaru priamo z katalógov nad rámec štandardnej kategorizovanej ponuky podľa produktových listov internetového obchodu svietidlar.sk predstavuje doplnkovú formu predaja pre potreby splnenia osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Jedná sa o produkty, z ktorých predajom nemusí mať Predávajúci reálne skúsenosti. V tomto kontexte môžu niektoré položky tovaru ponúkaného prostredníctvom katalógov spadať do kategórie tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa podľa § 7 odst.6 c., zákona o ochrane spotrebiteľa  (zákon č. 102/2014 Z. z.) . Po objednaní takýchto produktov z katalógov môže byť zákazník upovedomený, že sa na takúto objednávku nevzťahuje možnosť odstúpiť od zmluvy (vrátenia tovaru) podľa § 7 odst.1 zákona o ochrane spotrebiteľa  (zákon č. 102/2014 Z. z.). Súhlas s navrhnutým postupom zo strany zákazníka sa považuje za informáciu podľa § 3 k) uvedeného zákona o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, že súhlasí s obchodnými podmienkami, berie zodpovednosť za výber produktu na seba a vzdáva sa práva na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odst.1 zákona o ochrane spotrebiteľa  (zákon č. 102/2014 Z. z.).

8.2.  Pri objednávkach priamo z katalógov môže predávajúci vyžadovať od zákazníka úhradu ešte pred objednaním tovaru od výrobcu alebo jeho obchodného zastúpenia. V tom prípade, po obdržaní objednávky z katalógov predávajúci overí možnosti dodania tovaru. Po potvrdení dodávok od výrobcu (dodávateľa) následne vystaví a zašle kupujúcemu zálohovú faktúru s informáciou o predpokladanej dodacej lehote. Keď predávajúci príjme na svoj účet platbu v plnej výške podľa vystavenej zálohovej faktúry, bezodkladne objedná tovar a po jeho doručení ho expeduje kupujúcemu.

8.3.  V extrémnom prípade, ak predávajúci aj napriek potvrdeniu zo strany výrobcu (dodávateľa) objednaný tovar neobdrží, o tomto bude kupujúceho informovať a vráti mu peniaze.

 

 IX. Alternatívne riešenie sporov

9.1.  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predajcu svietidiel (napr. e-mailom na adresu eden@eden.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predajňa vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predajňa porušila jeho práva.

 

9.2.  Ak predajca odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

9.3.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:
http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

9.4. Klient (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

9.5.  Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie internetového obchodu alebo predajne svietidiel,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predajcu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predajňou bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

10.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

10.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

10.4. Kupujúci odoslaním objednávky v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov berie na vedomie že zadanie osobných údajov uvedených v objednávke do informačného systému Predávajúceho je za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnej časti "Ochrana osobných údajov".

10.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

10.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

10.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

10.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

10.9. Kupujúci berie na vedomie, že podanie farieb elektronickými zobrazovacími prostriedkami použitými na jeho strane (monitor, tablet, mobil...) môže byť v závislosti od kvality týchto zobrazovacích zariadení skreslené a tak môže dôjsť k pozmenenej farebnej interpretácii obrázkov tovaru v porovnaní s originálom zverejneným na webovej stránke predávajúceho. Pri nejasnostiach ohľadom farby je dobré riadiť sa prednostne poskytnutými textovými informáciami, použiť kvalitnejšie zobrazovacie zariadenie, prípadne zobraziť produkt na viacerých zariadeniach alebo kontaktovať prevádzkovateľa.

10.10. Dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa v prípade predaja výrobkov a poskytovaním služieb
 vykonávaja Slovenská obchodná inšpekcia.

 

EDEN s.r.o.

 

 

Informácie
Svietidlá pre Vás
Newsletter