vypredaj-bocny_baner.jpg
baner10_50_bok.jpg

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.svietidlar.sk
(ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi :

- prevádzkovateľom internetového obchodu www.svietidlar.sk -spoločnosťou EDEN s.r.o., so sídlom Hlavná 70, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 31653758, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I., Vložka číslo: 1545/V., (ďalej len "Prevádzkovateľ").

- predávajúcim je Prevádzkovateľ. (ďalej len "Predávajúci").V prípade, ak si kupujúci vyberie z ponuky odberných miest uvedených v predajnom procese objednávky (zo zoznamu www.svietidlar.sk/predajne/), partnerskú (nie firemnú) predajňu Prevádzkovateľa (predajňu ktorá nie je prevádzkou Prevádzkovateľa), kupujúci takouto voľbou akceptuje, že bude predaj realizovaný prostredníctvom tretej osoby (sprostredkovateľa). V takomto prípade kupujúci súhlasí, že sa kúpa objednaného tovaru na odbernom mieste bude považovať za akt podstúpenia zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a kupujúcim z pôvodného Predávajúceho na nového, ktorý zrealizoval predaj na predajnom mieste a zaniká zmluvný vzťah medzi pôvodným Prevádzkovateľom a kupujúcim. Pri zásielkach doručovaných kuriérom je  predávajúcim Prevádzkovateľ.

a

- kupujúcim - čiže každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.svietidlar.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.2. Právne vzťahy medzi Prevádzkovateľom, Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.svietidlar.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku..... a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Orgán dohľadu a dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 055/7290705 
fax č.: 055/ 6227655
e-mail: ke@soi.sk 

1.3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Prevádzkovateľom na internetovej stránke www.svietidlar.sk (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok a ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Prevádzkovateľa (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Návrat", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania, a platby. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúcemu.

2.4. Po preverení možnosti dodávky Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Tovar vedený na karte výrobku ako „skladom“, môže byť na prevádzke predávaný za cenu, ktorú Predávajúci nevie zabezpečiť pre ďalšie kusy objednané nad rámec skladových zásob prevádzky, prípadne nevie objednať vôbec.. V takom prípade Predávajúci bude Kupujúceho informovať ešte pred akceptovaním objednávky o zmene ceny alebo množstva a má právo od zmluvy odstúpiť.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky Kupujúceho - množstva tovaru, výšky kúpnej ceny, nákladov na prepravu, vzdialenosťou a podobne, žiadať od Kupujúceho autorizáciu (ďalšie potvrdenie) objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, emailom, telefonicky alebo žiadať úhradu zálohy na základe vystavenia zálohovej faktúry. V prípade ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.

2.7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho. Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušenia objednávky v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu výrobku v katalógu tovarov. O zrušení objednávky z dôvodu zjavnej tlačovej chyby bude Kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom, ktorý kupujúci uviedol pri vypĺňaní elektronického objednávkového formulára.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci je povinný za tovar a služby, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.svietidlar.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
 

3.4. Pri predaji na odbernom mieste zamestnanec predávajúcej prevádzky vystaví na tovar doklad o kúpe a zaplatení.  Pri predaji zásielkovým spôsobom alebo na základe platby prevodom na bankový účet vystaví Predávajúci faktúru na kúpnu cenu, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom alebo emailom na adresu uvedenú v základných údajoch Kupujúceho a slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

3.5. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V- Podmienky dodania tovaru Všeobecných obchodných podmienok. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

3.6. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci zistí nové skutočnosti, na základe ktorých deklaruje, že nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailom na: info@svietidlar.sk.

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar, ktorý je uvedený v internetovej predajni Prevádzkovateľa www.svietidlar.sk v katalógu tovarov ako „skladom“  a je v dostatočnom množstve, bude Kupujúcemu spravidla dodaný do 3 pracovných dní od vystavenia objednávky. Prevádzkovateľ týmto upozorňuje, že informácia o skladových množstvách na jednotlivých skladoch Predávajúceho je informatívna a k jej zmene môže dôjsť aj počas samotného predajného procesu a teda nemá záväzný charakter.

Tovar, ktorý je uvedený v katalógu tovarov ako „skladom u výrobcu“ bude Kupujúcemu spravidla dodaný v termíne uvedenom ako obvyklá dodacia lehota. Informácia o obvyklej dodacej lehote vyplýva z predchádzajúcich skúseností Predávajúceho a môže sa líšiť v závislosti od aktuálnych možností dodávateľa.

Predávajúci pred akceptáciou objednávky preverí reálne termíny dodávky a ak prekračujú hodnoty uvedené v katalógu tovarov, bude o tom Kupujúceho informovať. Ten môže na základe uvedených skutočností od objednávky odstúpiť. Ak Kupujúci súhlasí so zmenenými podmienkami dodávky, Predávajúci objednávku akceptuje. Po tomto akte už Kupujúci z toho istého dôvodu od objednávky odstúpiť nemôže.

V prípade, že objednávka obsahuje aj tovar ktorý je na sklade u Predávajúceho, aj tovar ktorý je potrebné objednať, Predávajúci môže navrhnúť rozdelenie objednávky. Predávajúci ale nemôže svojvoľne bez súhlasu Kupujúceho zvýšiť cenu dodávky.

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorý bude platený v hotovosti na predajni, alebo Kupujúcemu zaslaný na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, alebo ak Predávajúci žiada úhradu zálohy, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny alebo zálohy, t.j. od pripísania celej požadovanej sumy na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Tovar vedený na karte výrobku ako „skladom“, môže byť na prevádzke vystavený a nemusí mať vždy pôvodný obal. Preto je osobný odber u takého výrobku vhodnejší ako zasielanie prepravcom. V prípade absencie pôvodného obalu alebo zistenej vady výrobku, Predávajúci bude Kupujúceho o uvedených skutočnostiach včas informovať a Kupujúci môže pred akceptovaním objednávky z uvedeného dôvodu od objednávky odstúpiť.

5.2. Prebratie tovaru na prevádzkach je možné v čase riadnej pracovnej doby prevádzok uvedenej na www.svietidlar.sk/predajne/.

5.3. Cena prepravy je závislá od vybraného druhu prepravy a veľkosti objednávky. Zobrazuje sa pri výbere spôsobu dodania tovaru a platby v nákupnom košíku. Cenu prepravy do zahraničia navrhujeme po preverení možností prepravy individuálne, po prijatí objednávky.

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru:

a) V prípade, že si Kupujúci zvolil osobný odber v niektorej z prevádzok Prevádzkovateľa alebo partnerských predajní, je Kupujúci povinný na vybranom mieste objednaný tovar vyzdvihnúť v termíne do 7 kalendárnych dní (ak sa nedohodne inak) od vystavenia potvrdenia o pripravenosti objednávky k odberu (expedícii), ktoré zašle Predávajúci Kupujúcemu formou e-mailu alebo oznámi telefonicky. Po tomto termíne môže Predávajúci, ak za objednávku ešte nebolo zaplatené,  naložiť s objednaným tovarom podľa vlastného uváženia a môže považovať. Takéto konanie, respektíve nekonanie Kupujúceho za jeho vôľu od zmluvy odstúpiť.


b). V prípade zaslania tovaru prepravnou službou je Kupujúci povinný pred prevzatím tovaru od prepravcu riadne skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a či nedošlo k mechanickému poškodeniu tovaru počas prepravy, hlavne jeho sklenených častí. V prípade zistenia poškodenia tovaru, ktoré mohlo byť spôsobené nevhodnou manipuláciou pri preprave, je Kupujúci povinný odmietnuť prevzatie tovaru a  tieto i všetky ďalšie nedostatky nahlásiť priamo vodičovi. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané. Rovnako v prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy Kupujúcemu zaslaná s tovarom alebo emailom na adresu uvedenú v kontaktných údajoch Kupujúceho.


c) Kupujúci je povinný o poškodenom dodanom tovare informovať predávajúceho spôsobom zaslania vyplneného formulára o poškodenej zásielke. 

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.svietidlar.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v zásade iba u tej spoločnosti, ktorá mu tovar predala (v zmysle bodu 1.1. to môže byť aj partnerská firma prevádzkovateľa) a to na jej predajnom mieste alebo v sídle danej spoločnosti, čo však neodporúčame, nakoľko sa tam nemusí nachádzať oprávnený personál na vybavenie reklamácie a proces sa tak zbytočne zdrží. Údaje o predajcovi sú uvedené na doklade o predaji. Ak chce kupujúci riešiť reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru predávajúcemu prepravnou službou, urobí tak na vlastné náklady a tovar zašle  spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi tej spoločnosti, ktorá mu tovar predala. Z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu je najlepšie, ak Kupujúci donesie alebo zašle tovar konkrétne do tej prevádzky spoločnosti, z ktorej bol tovar Kupujúcemu zaslaný. Adresa prevádzky je zrejmá z dokladu o predaji (faktúra alebo paragón).

6.4. Kupujúci môže pri reklamácii využiť služby klientskeho centra Predávajúceho emailom na info@svietidlar.sk kde poradíme Kupujúcemu, ako pri reklamácii postupovať.

6.5. V prípade reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho formou prepravnej služby, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.

6.6. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých komponentov aj poškodených, manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.

6.7. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa  (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od zmluvy uzavretej na diaľku odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané v uvedenej lehote. 

7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho, prioritne na adresu prevádzky, z ktorej bol tovar expedovaný.  V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale výrobcu alebo Predávajúceho. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe, z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Za týmto účelom Prevádzkovateľ zverejnil na svojej stránke formulár na odstúpenie od zmluvy.

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol predaj realizovaný na diaľku, nie na odbernom mieste a teda sa naň vzťahujú ustanovenia zákona č. 102/2014 a bol tovar vrátený spolu s dokladom o kúpe, vráti Predávajúci Kupujúcemu prijaté platby v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho alebo iným dohodnutým spôsobom.  Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
-  predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- tovar, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa (napríklad LED pásy, ktoré boli upravené na mieru podľa požiadaviek zákazníka, alebo tovary zhotovené na mieru )

- tovar určený pre jedného zákazníka.

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

VIII. Špeciálne obchodné podmienky pre objednávky z katalógov

8.1. Možnosť objednávania tovaru priamo z katalógov nad rámec štandardnej kategorizovanej ponuky podľa produktových listov internetového obchodu svietidlar.sk predstavuje doplnkovú formu predaja pre potreby splnenia osobitných požiadaviek spotrebiteľa. Jedná sa o produkty, z ktorých predajom nemusí mať Predávajúci reálne skúsenosti. Preto nemôžeme niesť zodpovednosť za výber produktu. V tomto kontexte je tovar ponúkaný prostredníctvom katalógov chápaný ako tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa podľa § 7 odst.6 c., zákona o ochrane spotrebiteľa  (zákon č. 102/2014 Z. z.) . Objednaním produktov z katalógov, zákazník berie na vedomie, že sa na takúto objednávku nevzťahuje možnosť odstúpiť od zmluvy (vrátenia tovaru) podľa § 7 odst.1 zákona o ochrane spotrebiteľa  (zákon č. 102/2014 Z. z.). Tento bod sa považuje za informáciu podľa § 3 k) uvedeného zákona o tom, že spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Objednaním tovaru z katalógovej ponuky spotrebiteľ dobrovoľne vyhlasuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami, berie zodpovednosť za výber produktu na seba a vzdáva sa práva na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 odst.1 zákona o ochrane spotrebiteľa  (zákon č. 102/2014 Z. z.).

8.2.  Objednávky z katalógov sú vždy realizované až po úhrade zo strany objednávajúceho. Po obdržaní objednávky z katalógov predávajúci overí možnosti dodania tovaru. Po potvrdení dodávok od výrobcu (dodávateľa) následne vystaví a zašle kupujúcemu zálohovú faktúru s informáciou o predpokladanej dodacej lehote. Keď predávajúci príjme na svoj účet platbu v plnej výške podľa vystavenej zálohovej faktúry, bezodkladne objedná tovar a po jeho doručení ho expeduje kupujúcemu.

8.3.  V extrémnom prípade, ak predávajúci aj napriek potvrdeniu zo strany výrobcu (dodávateľa) objednaný tovar neobdrží, o tomto bude kupujúceho informovať a vráti mu peniaze.

 

 IX. Alternatívne riešenie sporov

9.1.  Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predajcu svietidiel (napr. e-mailom na adresu eden@eden.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predajňa vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predajňa porušila jeho práva.

 

9.2.  Ak predajca odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

9.3.  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese: ars@soi.skadr@soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:
http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov

9.4. Klient (spotrebiteľ) môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

9.5.  Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:

a) meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
b) presné označenie internetového obchodu alebo predajne svietidiel,
c) úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
d) označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
e) dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na predajcu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s predajňou bol bezvýsledný,
f) vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

 

X. Záverečné ustanovenia

10.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.

10.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

10.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamačný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

10.4. Kupujúci odoslaním objednávky v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov berie na vedomie že zadanie osobných údajov uvedených v objednávke do informačného systému Predávajúceho je za účelom plnenia kúpnej zmluvy. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v samostatnej časti "Ochrana osobných údajov".

10.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

10.6. Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.

10.7. Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

10.8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

10.9. Kupujúci berie na vedomie, že podanie farieb elektronickými zobrazovacími prostriedkami použitými na jeho strane (monitor, tablet, mobil...) môže byť v závislosti od kvality týchto zobrazovacích zariadení skreslené a tak môže dôjsť k pozmenenej farebnej interpretácii obrázkov tovaru v porovnaní s originálom zverejneným na webovej stránke predávajúceho. Pri nejasnostiach ohľadom farby je dobré riadiť sa prednostne poskytnutými textovými informáciami, použiť kvalitnejšie zobrazovacie zariadenie, prípadne zobraziť produkt na viacerých zariadeniach alebo kontaktovať prevádzkovateľa.

EDEN s.r.o.

 

Informácie
Svietidlá pre Vás
Newsletter